Convocatoria do procedemento aberto, atendendo á oferta economicamente máis vantaxosa, con varios criterios de adxudicación, para a adxudicación do contrato administrativo especial de explotación de quiosco na Praia fluvial de O Ceo